N
A
H
S
E
I
P
L
T
OTHER
C
G
W
M
D
K
B
J
Q
R
O
F
V
U
Y
Z
X